Deze Privacy Policy beschrijft het beleid dat wij hanteren m.b.t. de wet bescherming persoonsgegevens (AVG) en voor iedereen die onze website: www.evolutionsports.nl bezoekt of gebruikt. Wij zijn er van bewust dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld dient te worden en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om u privacy te beschermen.


Privacy Policy Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG)

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Evolution Sports (hierna: “Evolution Sports”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Evolution Sports, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Evolution Sports ­verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Evolution Sports, KvK-nummer 34120573, Secretaris Vivian van Malsen, Bijlmerdreef 1469, 1103 SC te Amsterdam, telefoonnummer 06-29302989Het secretariaat is per e-mail bereikbaar via [email protected].


2. Welke gegevens verwerkt Evolution Sports en voor welk doel?

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt.

2.1 a) voor- en achternaam, geboortedatum,-/plaats en geslacht,

2.1 b) adresgegevens eventueel postadres,

2.1 c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s),

2.1 d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie, zoals bijvoorbeeld Social Media accounts.

2.2 Evolution Sports verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

2.2 a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden ten behoeve van certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie.

2.2 b) of het afhandelen van de van jouw verkregen informatie.

2.2 c) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Evolution Sports.

2.2 d) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, zoals lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam, e-mailadres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Evolution Sports en je te informeren over de ontwikkelingen van Evolution Sports.


3. E-mail berichtgeving (opt-out)

Evolution Sports gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Evolution Sports toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.


4. Bewaartermijn

Evolution Sports verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap(pen), tot maximaal één jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.


5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Evolution Sports passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Evolution Sports gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.


6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1 Via het  secretariaat van Evolution Sports kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens inzien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Evolution Sports zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren;

6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat;

6.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Evolution Sports je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming;

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat: [email protected]


7. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.


Versie augustus 2019
================
Privacy Policy Gebruik Website

Deze Privacy Policy beschrijft het beleid dat wij hanteren voor iedereen die onze website: www.evolutionsports.nl bezoekt of gebruikt. Wij zijn er van bewust dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld dient te worden en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om u privacy te beschermen.

Om u volledig van onze werkwijze op de hoogte te stellen, laten we u op deze pagina weten:

  • Welke gegevens we verzamelen als u onze website of diensten gebruikt, 
  • Waarom we deze gegevens verzamelen en met wie het kan worden gedeeld,
  • Welke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om het misbruik van uw gegevens te voorkomen,
  • Hoe u eventuele wijzigingen of onjuistheden in de door u verstrekte informatie kunt corrigeren.

Informatie verzamelen, gebruiken en delen

De website wwww.evolutionsports.nl staat onder beheer van Stichting Evolution Sports. De bedrijfs- en contactgegevens zijn te vinden in de footer van onze website.

Wij zijn de enige eigenaren van de verzamelde informatie op deze site. Alleen wij hebben toegang tot de gegevens die u ons vrijwillig verstrekt via de webformulieren op onze site, per e-mail of andersoortig direct contact met u. We verkopen of verhuren deze informatie niet aan derden.

Wij zullen uw gegevens gebruiken om een reactie naar u te sturen, met betrekking tot de reden waarom u contact met ons heeft opgenomen. 

Wanneer u besluit een dienst van ons af te nemen, kunnen wij de door u verstrekte gegevens gebruiken voor:

  1. het verwerken van aangevraagde proeflessen, -lidmaatschappen, -workshops, of deelname aan evenementen,
  2. het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het genoemde onder punt 1.,
  3. het (incidenteel) onder de aandacht brengen van onze bestaande en/of nieuwe diensten, of andere informatie waarvan Evolution Sports denkt dat die betrekking heeft op uw behoeften.

Wanneer het genoemde onder punt 3 niet gewenst is, dient u dit specifiek aan te geven via het e-mailadres : [email protected]

Aanpassen persoonlijke gegevens en afmelden contact

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Evolution Sports kan in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een voorgeschreven manier door te geven. In sommige gevallen kan om bewijsvoering worden gevraagd.

Wanneer afname van onze diensten wordt beëindigt, vragen wij u aan te geven of u nog prijs stelt op toekomstige berichtgevingen van ons. Indien u hiervan afziet, zullen wij u op geen enkele manier meer benaderen. Om uw persoonlijke gegevens permanent uit onze bestanden te laten verwijderen, dient u dit specifiek aan te geven via het e-mailadres : [email protected]

Veiligheid

We nemen voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Wanneer u gevoelige informatie verstrekt via de website, wordt dit in een beveiligde omgeving opgeslagen, zowel online als offline.

Overal waar we gevoelige informatie (zoals betaalgegevens) vragen, wordt deze informatie gecodeerd en op een veilige manier doorgegeven. U kunt dit controleren door te zoeken naar een gesloten slotje aan de onderkant van uw webbrowser, of te controleren dat er een 'https' indicatie aan het begin van het adres van de webpagina staat vermeld.

Terwijl er online encryptie wordt gebruikt om uw gevoelige informatie te beschermen, worden uw gegevens ook offline beschermd. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze administratieve vrijwilligers cq. trainers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben hiervoor een verklaring ondertekend. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een ​​specifieke taak uit te voeren, krijgen toegang tot uw persoonlijk informatie. De computers / servers waar  uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen, staan in een beveiligde omgeving.

Wijzigingen

Evolution Sports is gerechtigd de inhoud van deze Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Versie augustus 2016