Jeugdfonds Amsterdam

Het Jeugdfonds Amsterdam is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

Wie komen in aanmerking

Kinderen van 2 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouder/verzorgers en kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen. 

Wat is het bedrag

Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is 300 euro. Het Jeugdfonds Amsterdam bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Het Jeugdfonds Amsterdam betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging. Een bijdrage wordt alleen betaald indien er voldoende middelen bij Jeugdsportfonds beschikbaar zijn.

Welke sporten

Het Jeugdfonds Amsterdam vergoedt alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF. Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag en na positief besluit van het Jeugdsportfonds, is het mogelijk om te sporten.

Hoe een aanvraag indienen?

Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks  een aanvraag indien bij het Jeugdfonds Amsterdam. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorgen van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor uw kind indienen. Om een aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodig. Dit zijn contactgegevens, naam sportvereniging en welke contributie en/of sportattributen minimaal nodig zijn en een financiële motivatie. U kunt hiervoor ons inschrijfformulier gebruiken. 


Scholierenvergoeding

De scholierenvergoeding is een geldbedrag voor schoolgaande kinderen van Amsterdammers met een laag inkomen. U kunt per schooljaar voor elk kind een bedrag krijgen.

 • 250 euro per jaar per kind op de voorschool;
 • 216 euro per jaar per kind op de basisschool;
 • 325 euro per jaar per kind op de middelbare school.

U kunt scholieren vergoeding krijgen voor het schooljaar 2019-2020 als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U moet 18 jaar of ouder zijn;
 • U moet in Amsterdam wonen;
 • U moet een laag inkomen en weinig vermogen hebben;
 • U ontvangt kinderbijslag of pleegoudervergoeding voor uw kind;
 • Uw kind moet tussen de 2 en 18 jaar oud zijn;
 • Uw kind is op 30 september 2019 nog een 18 jaar;
 • Uw kind moet bij u in huis wonen;
 • Uw kind moet naar school gaan;
 • Uw kind doet mbo-bbl met een onbetaalde stage.

Doe de check en kijk of u in aanmerking komt voor scholierenvergoeding of andere regelingen. Kijk voor alle regelingen voor Amsterdammers met weinig geld op: Hulp bij laag inkomen (Pak je Kans). Link: https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/


Stadspas

Met de stadspas krijgt u het hele jaar korting bij ruim 260 adressen. Als u een laag inkomen hebt, zet de gemeente bovendien extra aanbiedingen op uw Stadspas en op die van uw partner en kinderen van 2 tot en met 17 jaar.

Laag inkomen? Extra aanbiedingen

Als u een laag inkomen hebt krijgt u regelmatig wisselende aanbiedingen op uw Stadspas. Kinderen van 2 tot en met 14 jaar krijgen daarnaast elke schoolvakantie speciale vakantieaanbiedingen op hun Stadspas.

AOW

Krijgt u AOW? Dan krijgt u automatisch de Stadspas zonder extra aanbiedingen. Hebt u AOW én een laag inkomen, dan kunt u een nieuwe pas aanvragen met daarop de extra aanbiedingen. 

Diemen of Landsmeer

Als inwoner van Diemen of Landsmeer kunt u bij uw eigen gemeente een Stadspas aanvragen.

Voorwaarden

U hebt recht op de Stadspas als u tot een van deze twee groepen behoort:

 • U hebt een gezinsinkomen tot 120% van het bijstandsniveau en een laag vermogen. U, uw partner en uw kinderen tot 18 jaar krijgen de Stadspas + aanbiedingen.
 • U hebt AOW en een gezinsinkomen hoger dan 120% van het bijstandsniveau. U krijgt automatisch de Stadspas zonder aanbiedingen opgestuurd. Uw partner en kinderen krijgen geen Stadspas.

Verder gelden deze drie voorwaarden:

 • U moet ingeschreven staan in de gemeente Amsterdam. 
 • Als niet-Nederlander moet u een geldige verblijfstitel hebben.
 • U krijgt op de datum van aanvragen geen studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS). Hebt u studiefinanciering en inwonende kinderen van 2 tot en met 17 jaar? Dan komen de kinderen wel in aanmerking voor een Stadspas als u aan de andere voorwaarden voldoet.                              Met deze link kunt u de stadspas aanvragen en kijken naar de voorwaarden: https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/stadspas-met-groene-stip-aanvragen/