Op deze pagina treft u : onze Algemene voorwaarden lidmaatschap en onze Algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website.Hieronder staan de "Algemene voorwaarden lidmaatschap". U dient deze voor het aangaan van een lidmaatschap te accepteren. Voor het verzenden van het online lidmaatschap formulier, dient u de onderstaande tekst volledig door te lezen en zich ervan te vergewissen dat u alles heeft begrepen.


Algemene voorwaarden lidmaatschap

Ieder lid van Stichting Evolution Sports bindt zich bij inschrijving aan de onderstaande bepalingen.

Artikel 1 - Algemeen

a) deelname: in principe kan iedereen zich inschrijven bij Stichting Evolution Sports, mits de gezondheid dit toelaat. Bij achteraf gebleken onjuiste opgave kan verdere deelname aan de lessen worden ontzegd. Dit kan ook het geval zijn bij zwaar wanordelijk gedrag.

Artikel 2 - Lidmaatschap

a) duur: door het invullen en verzenden van dit formulier wordt een (vervolg) lidmaatschap aangegaan voor onbepaalde tijd, voor een periode van minimaal:

=> 6 maanden, voorafgegaan door een proeflidmaatschap van 3 maanden (12 weken), met een opzegtermijn van één volle kalendermaand;

=> 12 maanden, voorafgegaan door een proeflidmaatschap van 3 maanden (12 weken), met een opzegtermijn van één volle kalendermaand;

b) overeenkomst: de lidmaatschapsovereenkomst heeft betrekking op het totale sportaanbod van Stichting Evolution Sports en wordt aangegaan door één persoon (minderjarige deelnemers onder verantwoordelijkheid van een ouder, opvoeder of voogd). Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Activiteiten die niet onder deze lidmaatschapsovereenkomst vallen, zullen als zodanig duidelijk worden benoemd en zijn daarom ook niet toegankelijk voor niet-leden;

c) proeflidmaatschap: dit beslaat een periode van minimaal 3 maanden (12 weken). De kosten voor een proeflidmaatschap bestaat uit inschrijfgeld en 3 maanden contributie. Deze éénmalige kosten dienen vooruit betaald te worden;

d) seizoen: het sportseizoen loopt van september tot en met juni. Men kan echter het gehele seizoen door een (vervolg) lidmaatschapsovereenkomst aangaan;

e) vakantie: tijdens de reguliere schoolvakanties en in de maand juli/augustus (zomerstop) wordt er géén les gegeven. Uitval van deze lessen is verrekend in de maandelijkse kosten (6 of 12 maanden lidmaatschap). Alle leden worden in augustus op de hoogte gesteld van de start van het nieuwe seizoen;

f) kleding en beschermers: na aanvang van een lidmaatschap, dit is na afloop van het proeflidmaatschap, dient men de verplichte kleding (Karate-, Taekwon-Do en/of Evolution t-shirt ten behoeve van de overige sporten en beschermers aan te schaffen. Zonder deze kleding/beschermers kan niet aan de lessen worden deelgenomen. Het wordt aangeraden om kleding en andere sportspullen via de club aan te schaffen, aangezien er vanuit onze sportbond hier eisen aan worden gesteld. Spullen die niet voldoen aan de eisen/regels van de sportbond zijn niet toegestaan in de les. Bij het secretariaat is onze catalogus/bestellijst opvraagbaar. Leden die een vervolglidmaatschap afsluiten worden geacht hun eigen sportkleding/materiaal in hun bezit te hebben;

g) lidmaatschap Taekwon-Do bond (ITF Nederland): na aanvang van een vervolg lidmaatschap dienen alle Taekwon-Do leden zich bij de bond aan te melden. Dit gaat middels het officiële machtigingsformulier (machtiging) van ITF Nederland. De jaarlijkse kosten bedraagt 25 euro voor leden t/m 12 jaar en 30 euro voor leden vanaf 13 jaar en ouder. 

Artikel 3 - Inschrijving en opzegging

a) aanmelding: men kan zich via de website: www.evolutionsports.nl/proefles aanmelden voor een proefles;

b) proefles: een proefles kost 5 euro (kind) en 10 euro (volw.), tenzij anders is aangegeven, bijvoorbeeld bij een promotionele actie. Tijdens de proefles mag een (groot) ouder aanwezig zijn;

c) opzegmaand: er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 volle kalendermaand. De opzegmaand betaald u bij aanvang van een vervolg lidmaatschap, samen met één maand contributie of restant contributie (gebroken maand) vooruit. Indien u binnen de gestelde termijn opzegt, dan traint u gewoon in de betreffende maand, alleen betaald u geen contributie meer omdat u deze al bij inschrijving heeft voldaan;

d) opzegging: opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst kan alleen geschieden door het invullen van het officiële digitale opzegformulier van Evolution Sports. De link naar dit formulier is opvraagbaar bij het secretariaat. Indien een lidmaatschap van 6 maanden niet-tijdig wordt opgezegd (minimaal in de 5e maand), wordt deze van rechtswege met eenzelfde periode stilzwijgend verlengd. Een lidmaatschap van 12-maanden is na afloop maandelijks opzegbaar;

Bij niet-tijdige opzegging blijft de betalingsverplichting bestaan;

e) éénmalige kosten: de verschuldigde éénmalige kosten van het proeflidmaatschap dient u vóór aanvang van het proeflidmaatschap voldaan te hebben (door middel van een online betaling). De verschuldigde éénmalige kosten voor de opzegmaand en 1 maand contributie (eventuele restant contributie) bij een vervolg lidmaatschap wordt door ons geïncasseerd van het door u opgegeven bankrekeningnummer voor aanvang van het lidmaatschap;

f) incasso: de maandelijkse contributie wordt door middel van een automatische incasso op de 1e dag van elke maandvan het door u opgegeven IBAN rekeningnummer afgeschreven.

Artikel 4 - Betaling

a) kosten: de hoogte van de kosten wordt aan het begin van ieder seizoen vastgesteld en kan daarom afwijken van eerder gepubliceerd materiaal. De geldende kosten van een lidmaatschap is opvraagbaar bij het secretariaat;

b) betaling: de kosten voor het lidmaatschap, betreffende de geldende overeenkomst, dienen vooruit betaald te worden, zoals overeengekomen op het inschrijfformulier. De betaling van de maandelijkse contributie kan uitsluitend via automatische incasso geschieden. De seizoenscontributie van 10 maanden (september t/m juni) betaald u in 12 maanden. Dit houdt in dat u in de maanden juli/augustus (zomerstop) en vakanties ook contributie betaald;

c) administratiekosten: indien er niet tijdig betaald wordt, dit is van toepassing bij een betalingsachterstand van 14 dagen, zal er een bedrag van 5 euro aan administratiekosten worden berekend;

d) betalingsverplichting: de overeengekomen kosten dienen ook betaald te worden indien de trainingen om persoonlijke redenen niet gevolgd kunnen worden, tenzij er door het bestuur - al dan niet tijdelijk - een schriftelijke ontheffing is verleend van onze betalingsverplichting. Bij tijdige opzegging van het lidmaatschap dienen de resterende maanden van de lopende overeenkomst (vervolg lidmaatschap) alsnog betaald te worden;

e) bestellingen: alle kosten voor bestellingen via Evolution Sports dienen vooruitbetaald te worden. Pas na ontvangst van de betaling wordt de bestelling in behandeling genomen;

f) ontzegging: indien er een betalingsachterstand van maximaal 1 maand optreedt, wordt deelname aan de lessen ontzegd. Indien er een achterstand van twee maanden ontstaat, dan vervalt de lidmaatschapsovereenkomst. U blijft echter wel betalingslichting. Deelname aan de lessen kan alleen na betaling van de achterstand en via een nieuwe inschrijving hervat worden.

Artikel 5 - Sportlessen en Accommodatie

a) afwezigheid instructeur: bij ziekte of overmacht van de instructeur worden de leden z.s.m. geïnformeerd. Bij langdurige ziekte zal ernaar worden gestreefd een vervanger te vinden;

b) onvoorziene omstandigheden: eventuele wijzigingen in het lesrooster als gevolg van onvoorziene omstandigheden worden zo snel mogelijk medegedeeld aan de leden. Er kan door deze omstandigheden géén aanspraak worden gemaakt op restitutie van de reeds betaalde contributie/kosten;

c) afwezigheid lid: bij het niet kunnen deelnemen aan één of meerdere trainingen wordt ieder lid verzocht dit vooraf door te geven aan de hoofdinstructeur. Dit kan mondeling bij de voorgaande les, of telefonisch, via WhatsApp of per sms op telefoonnummer 06-27284455 / 0629302989;

d) medisch: medische voorschriften en/of lichamelijke klachten dienen op het inschrijfformulier bekend gemaakt te worden. Blessures en dergelijke s.v.p. voorafgaande de les doorgeven aan de instructeur;

e) accommodatie: het is verboden om met buitenschoeisel de trainingszaal te betreden, danwel de lessen te volgen;

f) consumpties: het is verboden dranken en/of etenswaren mee te nemen in de trainingszaal, dit met uitzondering van water of sportdrank;

g) ingezet materiaal: deze dient alleen op de aangewezen manier gebruikt te worden. Schade door oneigenlijk gebruik kan verhaald worden op de veroorzaker;

h) inhalen lessen: leden kunnen deze les(sen) in dezelfde week - op een locatie naar keuze - inhalen. Deelname is alleen mogelijk in de les van dezelfde leeftijdsgroep;

i) (kijk)dagen: alleen tijdens het volgen van een eerste proefles of tijdens de ingeplande (kijk)dagen mogen (groot)ouders aanwezig zijn tijdens de lessen. 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

a) diefstal: let op uw spullen. Vermissing van persoonlijke eigendommen kunnen niet worden verhaald op Evolution Sports of instructeur(s);

b) verantwoordelijkheid: alle handelingen en/of verwondingen in en om de sportaccommodatie vallen onder persoonlijke verantwoording;

c) letsel: deelname aan de sportlessen geschiedt volledig op eigen risico. Geleden of veroorzaakte schade, in welke vorm dan ook, kan niet worden verhaald op Evolution Sports of instructeur(s).

Artikel 7 - Overige belangrijke bepalingen

a) copyright: Evolution Sports blijft te allen tijde het auteurs- en eigendomsrecht behouden van verstrekt lesmateriaal. Gebruik en/of vermenigvuldiging van dit lesmateriaal, anders dan voor studie, is verboden;

b) publicaties: kennelijke fouten c.q. vergissingen in de door Evolution Sports gepubliceerde en/of verstrekte informatie, binden Evolution Sports onder geen enkele voorwaarde;

c) (Assistent)Leraren en/of huisfotograaf van de sportschool kunnen foto’s/video’s maken van leden voor promotionele doeleinden. Dit zal altijd van te voren mondeling en/of digitaal worden aangekondigd. Bij ondertekening van het inschrijfformulier geeft het lid, ouders/opvoeder toestemming om deze foto’s/video’s te publiceren. Andere personen die foto’s/video’s willen maken van leden moeten daar eerst toestemming voor aanvragen. Dit in verband met de de wet op privacy; 

d) uitzonderingen: daar waar de bovenstaande Algemene Voorwaarden niet in voorzien, wordt uitsluitend door het bestuur van Evolution Sports beoordeeld of beslist;

e) overeenkomst: door het aanvinken van de akkoordverklaring en het verzenden van dit formulier, gaat u akkoord met ons Privacybeleid, Algemene Voorwaarden en Huisregels en zult u hiernaar ook handelen.===============Hieronder staan "de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze website". Hierin wordt het beleid beschreven dat wij hanteren voor iedereen die onze website: www.evolutionsports.nl bezoekt of gebruikt. We scheppen hiermee duidelijkheid over o.a. aansprakelijkheid, eigendomsrechten en onrechtmatig gebruik.


Beheerder van deze website

De website wwww.evolutionsports.nl staat onder beheer van Stichting Evolution Sports. De bedrijfs- en contactgegevens zijn te vinden in de footer van onze website.

Gebruik van deze website

Gebruik van onze website gaat onder de conditie dat u de hieronder vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen accepteert. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met het voorgenoemde.

Verandering van deze Algemene voorwaarden gebruik website

Evolution Sports is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden gebruik website te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op onze website kan inhoudelijke en technische onnauwkeurigheden bevatten, evenals typefouten. De beheerder zal alle redelijke inspanningen doen om foutieve informatie op deze website te corrigeren. De op deze website vermelde hyperlinken naar andere websites, evenals linken naar andere informatiebronnen, worden slechts ten indicatieve titel ter beschikking van de bezoeker/gebruiker gesteld. De beheerder van deze website staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en de nauwkeurigheid van alle aangeboden informatie, opgenomen op deze website, voor welke toepassing dan ook. De beheerder verstrekt deze hyperlinken uitsluitend voor uw gemak en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de informatie geplaatst door de beheerder van de betreffende gelinkte site. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, wordt alle informatie en grafische gegevens geleverd in de huidige staat en zonder enige vorm van garantie. 


Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, kan de beheerder van deze website in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor directe- of indirecte schade, of om het even welke schade van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website, of de onmogelijkheid tot gebruik, wat ook de oorzaak is, om het even of deze aansprakelijkheid van contractuele aard is of niet, van delictuele- of quasi-delictuele aard, of gebaseerd op een foutloze aansprakelijkheid, of op een andere, zelfs al was de beheerder op voorhand op de hoogte gebracht geweest van de mogelijkheid van zulke schade. De beheerder zal op geen enkele wijze verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de daden van de bezoekers/gebruikers. Gebruik van onze website valt dus onder volledige verantwoordelijkheid van u, de bezoeker/gebruiker.

Intellectuele eigendomsrechten

Het geheel van de op deze website beschikbare informatie en haar samenstelling (teksten, fotografieën, beelden, iconen, video’s, gegevensdatabanken, enz.), wordt beschermt door de intellectuele eigendomsrechten van Stichting Evolution Sports. De bezoeker/gebruiker mag in geen geval deze website, geheel of gedeeltelijk, kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager, door om het even welk middel, of om het even welke wijze dan ook exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder Stichting Evolution Sports. Uitzonderingen hierop betreft specifiek materiaal dat als zodanig door de beheerder wordt aangeboden aan de bezoeker/gebruiker van deze website. 

Onrechtmatig- of verboden gebruik

Als voorwaarde aan het gebruik van onze website, garandeert u dat u onze website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag onze website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt, of het gebruik en genot wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via onze website materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.


Versie augustus 2019